top of page

                   【小贴士】

  1. 请提前添加您的个人密保邮箱,

   以备自助重置密码时查收验证码

   2. 一旦您成功更改或重置完密码,

   请使用新密码登录本校内部系统。

   例如: Microsoft 365, 校园无线网​。

   *新密码长度至少8位且含大小写字母及数字。

bottom of page